Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Közzététel:
Érvényes:2020.03.01- visszavonásig
Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Clare szolgáltatás igénybevételére érvényesek.

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

Jelen ÁSZF a CLARE szolgáltatás igénybevételének jogi feltételeit, a  Megrendelő és a Szolgáltató jogait, kötelezettségeit szabályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosításra. A módosításról a Szolgáltató 30 nappal a módosítás hatályba lépése előtt értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a módosítást nem fogadja el (kifejezetten, vagy hallgatólagosan úgy, hogy nem nyilatkozik) a szolgáltatás felek között a módosításról szóló értesítéstől (honlapon vagy applikációban való közzétételtől vagy a Megrendelő részére emailen történő megküldéstől) számított 60.napon megszűnik. Az esetleges díjmódosításra a 6.pont rendelkezései irányadóak. 

SZOLGÁLTATÓ ADATA, ELÉRHETŐSÉGE

Szolgáltató cég neve: Régens Zrt.
Szolgáltató cég székhelye: 1117 Budapest, Prielle Kornélia út 19/D
Adószáma: 12485727-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-044363
Elérhetősége: vamhelpdesk@regens.hu

FOGALMAK

Megrendelő: fogyasztónak nem minősülő természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely a CLARE szolgáltatást igénybe veszi
Szolgáltató: Régens Zrt. 1117. Budapest, Prielle Kornélia út 19/D
Szolgáltatás: Szolgáltatási csomag: A szolgáltatási csomag tartalmának részletes meghatározása a  https://clare.regenseurope.com/pricing oldalon megtekinthető.

Szerződés: A megrendelő és szolgáltató között elektronikusan létrejött szerződés, amely az online megrendelésből, annak elektronikus úton történő visszaigazolásából, valamint a mindenkor hatályos ÁSZF-ből áll. A megrendelés és visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve magyar. A RÉGENS szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat/közreműködőket vehet igénybe. Szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

Szerződéses időszak: A megrendelésben a megrendelő által szolgáltatási csomag felhasználása alapján.

Munkaidő: Magyarországi hivatalos munkanapokon 8:00 és 17:00 között.

Szolgáltatási díj: A szerződésben meghatározott szolgáltatási csomag alapján megállapított díj.

Szolgáltatási időszak: A szolgáltatás  elérhetőségének biztosítása magyarországi hivatalos munkanapokon 7:00 és 18:00 között.

Szolgáltatási szint: A szolgáltatás rendelkezésre állása százalékos formában a szolgáltatási időszakra vonatkozóan.

Tervezett karbantartás: Előre bejelentett tevékenységek, amelyek a szolgáltatások üzemszerű működéséhez szükségesek, pl.: szoftverek biztonsági frissítései. Ez az időszak a szolgáltatási szint számítása szempontjából figyelmen kívül hagyandó

A szolgáltatás kiesés kezdete: Megrendelő általi bejelentés időpontjától (amennyiben Szolgáltató igazolja, hogy a bejelentést köztudomású tények miatt nem kaphatta kézhez, úgy a Szolgáltató tudomására jutásától), vagy a szolgáltató által történő észleléstől számítandó.

Szolgáltatás kiesés időszaka: Azon időszak, amikor az adott szolgáltatás nem elérhető, és Megrendelő biztosította az elhárításhoz szükséges feltételeket. Továbbá nem áll fenn egyéb a szolgáltatási szint számítása szempontjából figyelmen kívül hagyást eredményező feltétel.

Maximális adatveszteség: A legutolsó adatmentés óta eltelt idő órában, a szolgáltatási időszakra vetítve.

 1. SZOLGáLTATáS TARTALOM

Ahttps://clare.regenseurope.com/pricingoldalon részletezett szolgáltatási csomagban meghatározott szolgáltatások.

ACLARE előfizetésszolgáltatás díja az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

 • Felhasználói jogaszolgáltatási csomagbanmeghatározottakszerint
 • Technikai garancia, amely térítésmentesen a Megrendelő rendelkezésére áll a zavartalan programalkalmazás érdekében jelen áSZF rendelkezései szerint.
 • Felhasználói dokumentáció, amelyet a Szolgáltató biztosít a használatba vett programokhoz elektronikus formában. Erről a Megrendelőnek jogában áll belső használat céljából a licencszámmal azonos mennyiségű írott dokumentációmásolatot készíteni, és egyidejűleg a szoftveralkalmazás támogatása céljából azta szerződés hatálya alattfelhasználni.
 • Help-deskszolgáltatás: a Programmal kapcsolatos kérések, észrevételek elektronikus úton történő bejelentése a Régens ügyfélszolgálatán.HelpDeskelérhetősége:vamhelpdesk@regens.hu. A bejelentésre a Régens ügyfélszolgálata legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol, és megkezdi a bejelentés feldolgozását.
 • Jótállás szolgáltatás:A szolgáltató jótállást vállal a szerződéses időszakra vonatkozóan.így ezen időszakon belül a Felekbármelyikeáltal észlelt esetleges programhibák fellépésekor Régens a hibát térítésmentesen köteles késlekedés nélkül javítani.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a program nem rendeltetés- és szerződésszerű használatáravagy Megrendelő felróható magatartásáravezethető vissza.

4. A SZOLGáLTATáS IGéNYBEVéTELéNEK MóDJA éS FELTéTELEI

4.1. A szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen internet-hozzáféréssel, webtartalmat megjelenítő böngészővel, működő e-mail címmel,pdfmegjelenítővel és ezek futtatására alkalmas hardver eszközzel.

Támogatott böngészők: Internet Explorer 8+,MozillaFirefox,GoogleChrome

Támogatott operációs rendszerek: MS Windows (7,8,8.1,10), IOS 8+,Android4.1+

4.2. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás

A Szolgáltató és a Megrendelő között a szerződésérvényesenakkor jön létre, ha a Megrendelő azáSZF-telfogadta, és megrendelését aSzolgáltató a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolta.

 1. SZOLGáLTATáSI SZINT VáLLALáSOK

5.1.  A szolgáltatás rendelkezésre állása

A rendelkezésre állás számítása havi szinten történik, a szolgáltatási szinthez kapcsolódó időszakot percekre átszámolva, az alábbi módon.

5.2 A szolgáltatás válaszideje

A válaszidő a probléma bejelentése (amennyiben Szolgáltató igazolja, hogy a bejelentést köztudomású tények miatt nem kaphatta kézhez, úgy a Szolgáltató tudomására jutásától) és a visszajelzés vagy a probléma elhárítása között eltelt idő órában. A bejelentés és a visszajelzés e-mail-en vagy telefonon keresztül történhet

5.3 Szolgáltatás szint vállalások

Szolgáltatás

időszak

Vállalt szint/Válaszidő

CLAREszolgáltatás elérhetősége

munkaidőben

98%

RégensHelpDesk

munkaidőben

3 munkanapon belül

     

5.4.A szolgáltatás igénybevételénekkorlátai

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételét üzemszünet korlátozhatja. Az üzemszünet lehet tervezett, vagy rendkívüli.

 • Tervezett üzemszünet- amikor a rendszer karbantartását, javítását, bővítését végzi a szolgáltató. Az üzemszünet időtartamáról Szolgáltató legalább 2 naptári nappal előre tájékoztatja a Megrendelőt avamprogram.huportálon, illetve a regisztrált e-mailcímen.Atervezett üzemszünet nem haladhatja meg azalkalmankénti8 órát és nem számít bele a szolgáltatási szint számításába.
 • Rendkívüli üzemszünetesetén Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetéskivételes esetekbena Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az alábbiakban megadottakhoz kapcsolódó hibákra, hiányosságokra visszavezethető üzemszünet esetére, azaz a szolgáltatási szint számításába nem számít bele;

 • a szolgáltató irányításán kívül eső körülmények (vismajor), mint például de nem kizárólagosan, bármilyen kormányzati intézkedés, háború, lázadás, szabotázs, fegyveres konfliktus, embargó, tűz, árvíz, légi csapás vagy más zavargás, a közlekedés megzavarása vagykésleltetése,atelekommunikáció vagy harmadik fél általi szolgáltatás elérhetetlensége, zavarása, vagy késleltetése, vírustámadás vagyhekkerek, harmadik fél általi szoftver meghibásodása (e-kereskedelmi szoftver, fizetési kapuk, chat, statisztikák vagy ingyenes scriptek) vagy nyersanyaghoz való hozzájutás, szolgáltatások, áram és eszközellátás megszűnése, járványügyi rendelkezések miatti kapacitás és erőforrás kiesés
 • Internet nemzetközi infrastruktúrájának zavarai, pl.: a DNS (DomainNameServices) szolgáltatás zavara.
 • Szolgáltató felügyeletén és ellenőrzési körén kívül eső rendszer meghibásodás vagy üzemszünet
 • E-mail vagywebmailkézbesítési hibája.
 • DNS szolgáltatás szünete kiterjesztés céljából.
 • Megrendelő vállalt ellenőrzési és karbantartási feladatainak maradéktalan teljesítése mellett adódó, előre nem látható rendszer meghibásodás
 • bármilyen olyan esemény vagy körülmény, amely Megrendelő felróható(szándékos vagy gondatlan) magatartására vezethető vissza.
 1. SZERZŐDéS MóDOSíTáSA
 • Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Megrendelő a bővítéshez kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett SzolgáltatásokMegrendelő kérésére történőcsökkentése esetén Megrendelő díjvisszatérítésre nem jogosult.
 • Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével évente felülvizsgálni és szükség esetén kezdeményezni annak módosítását. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagyemailbenértesíteni Megrendelőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett (negyedéves vagy éves) tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti. Amennyiben Megrendelő a díjmódosítást elfogadja, úgy a módosítás hatályba lép a kezdeményezésben szereplő napon. Megrendelő hallgatása vagy a díjmódosítás elutasítása esetén a díj nem módosul, de ebben az esetben Szolgáltatónak jogában álla díjfizetéssel már rendezett időszak utolsó napjára, vagy – ennek hiányában -30 napos felmondási idővela szerződéstfelmondani.
 • A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.

7.A SZERZŐDéS HATáLYA éS MEGSZüNTETéSE

7.1. A Szerződésa Megrendelő által tett megrendeléssel, annakmindenbenmegegyezőszolgáltató általi visszaigazolásával,az áSZF elfogadásával,továbbá a díjbekérőben szereplő összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napjával lép hatályba és határozott időtartamú.

7.2. A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja írásban 30 napos felmondási határidővel, de legkorábban akövetkezőszámlázási időszak utolsó napjára.A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, a Megrendelő pedig a vonatkozó díjakat kifizetni.

7.3. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Megrendelő általi különösen súlyosszerződés szegésnekminősül, ha Megrendelő a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 30 napon túli késedelembe esik.

7.4 A Szerződés felmondása írásban és e-mailben tehető meg, a felek általmegrendelésbenilletve visszaigazolásban megjelölt elektronikus kézbesítési címre.

7.5. A Szerződés megszűnésekor külön megállapodás hiányában az adatok automatikusan törlésre kerülnek. Az adatokat tartalmazó adatbázis mentést, illetve atárolt dokumentumokat szolgáltató egyedi, írásbeli megállapodás keretében elérhetővé teszi Megrendelő számára.Ezt megrendelő írásban a szerződés megszűnésének napjáig kezdeményezhetiSzolgáltatónál.
A jogszabályokban előírt bizonylatok megőrzéséről külön megállapodás hiányában a Megrendelőnek kell gondoskodni.

8.FIZETéSI FELTéTELEK

8.1 A Szolgáltatás igénybevételéért a Megrendelőelőre köteles a szolgáltatási díj megfizetésérea választott szolgáltatási csomag alapján.

8.2 Szolgáltató papír alapú számlát állít ki a szolgáltatási díjról, a szerződéses időszak időtartama alatt a szerződésben meghatározott fizetési feltételek alapján.

8.3 Megrendelő az esedékes díjat köteles megfizetni a Díjbekérőnvagy  számlánszereplő fizetési határidőig, a Szolgáltató által feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással.

8.4 A befizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül.

8.5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerinti törvényes kamatot köteles Szolgáltató részére megfizetni.

 1. JOGOK éS KöTELEZETTSéGEK

9.2 Megrendelő a Szolgáltatás keretében nem jogosult a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni. Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők Megrendelő számára.

9.3 Ha az adott hónapban a Szolgáltató nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állást, úgy Megrendelő díj visszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint. A díj visszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állásalulteljesítéseután 1%-osalulteljesítésenkénta havidíj 5%-a, de legfeljebb összesen az adott havi havidíj 50%-a. éves díjfizetés esetén havidíj alatt az éves díj 1/12 része értendő. Szolgáltató a díjvisszatérítést a következőszámlá(ko)n írja jóvá.

9.4 Ha Megrendelő a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltatóemailbenvagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 10 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 11. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni. A díjak fizetésére Megrendelő a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt isteljeskörűenköteles.

10.FELELŐSSéG

10.1. Bizonyítottan a Szolgáltató ellenőrzési körén belül bekövetkezett, nemvismaiorból eredő hibájából előállt és a maximális adatvesztési időn felüli adatvesztés esetén Megrendelő kártérítési igénnyel léphet fel Szolgáltató felé legfeljebb a Megrendelő által a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő 1 havi rendszeres díj összegéig terjedően.

10.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében Interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:Eker.tv.) alapján Megrendelő minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

10.3. Szolgáltató az előző bekezdés szerinti tartalmak tekintetében azEker.tv.szerintiközvetítő szolgáltatónak minősül, így nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

10.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a fent hivatkozott tartalmak tekintetében azEker.tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban azEker.tv. 13. §-aszerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés nem biztosításáért.

10.5. A fent hivatkozott tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Megrendelő köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Megrendelő az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni,illetvehogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.

 1. EGYüTTMŰKöDéS éS KAPCSOLATTARTáS

11.1. Megrendelő és a Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt email útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.

11.2. Megrendelő a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Megrendelőtől. Ilyen irányú felhívás Megrendelő általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni.

11.3..Megrendelő jogosult a Megrendelő űrlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni.

11.4 Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Megrendelővel a Megrendelő által megadott elérhetőségeken. Ha a Megrendelő nem elérhető, úgy Szolgáltató – a Megrendelő érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Megrendelő felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Megrendelő által feltöltött adatot.

11.5 Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Megrendelő külön hozzájárulása nélkül is. A szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat.

11.6 A Megrendelő a Szolgáltatásttovábbá szolgáltatásból eredő követelésétharmadik személyekre át nemruházhatjaés nem engedményezhetiSzolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül.

11.7. A Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját, a Megrendelő és mások adatainak védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Megrendelő az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

 1. SZERZŐI JOGOK

Szoftverek (kivéve Oracle® DB) aSzolgáltató  sajátfejlesztései, amelyekhez köthető szerzői és értékesítési jogokat teljes egészében birtokolja.

 Ezek a Szerzői Jog védelme alá eső technológiai megoldásokat és műszaki és szakmai eljárásokat tartalmaznak, amelyek védelmét Megrendelő is tiszteletben tartja. Ennek keretében, többek között elfogadja, hogy nem jogosult fejlesztési kódjának egészben vagy részleteiben történő visszafejtésére, működési mechanizmusainak, képernyőmaszkjainak harmadik fél számára történő továbbadására. A felhasználói dokumentációt kizárólag belső célra, és a felhasználók számának megfelelő példányszámban használhatja, másolhatja.

 1. ZáRó RENDELKEZéSEK

13.1. Az áSZF módosításának esetén Szolgáltató köteles az áSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelőzően 15nappal a honlapjánisközzétenni.

13.2 Megrendelőaz áSZF elfogadásával hozzájárul, hogy Szolgáltató az Megrendelő nevét és logóját web oldalán, tájékoztató anyagaiban, ajánlataiban referenciaként megjelölje.

13.3 Felek a szolgáltatás használata során keletkező vitáikat közvetlen tárgyalásos úton megkísérlik rendezni. Amennyiben a tárgyalások eredményre nem vezetnek, úgy felek a magyar jog, különösen a Ptk. szerint járnak el, és a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságkizárólagos illetékességét kötik ki